Użyteczność mediów w zdobywaniu przez młodzież wiedzy

Wykres nr 16 przedstawia graficzne odzwierciedlenie wyborów badanych. Ankietowani mieli wskazać maksymalnie 3 najczęściej wykorzystywane środki przekazu wykorzystywane w celu zdobywania informacji o otaczającym je świecie. Przytoczone wyniki badań potwierdzają dane o powszechnym wykorzystywaniu   i zainteresowaniu medium informacyjno-komunikacyjnym jakim jest Internet. 89% badanej młodzieży, a więc 65 z 73 osób wskazało Internet (oprócz innych…

Doradztwo zawodowe online i kompetencje ICT

Doradztwo  zawodowe  na  odległość (zdalne  doradztwo  zawodowe)  –  to prowadzenie  konsultacji doradczych  za  pośrednictwem  Internetu  oraz  sieci  telefonicznych. Usługa  ta  jest  szczególnie ważna  dla  osób,  które mają  problemy z bezpośrednim spotkaniem z doradcą zawodowym. Zdalne doradztwo zawodowe oznacza świadczenie usług doradcy zawodowego za pośrednictwem narzędzi ICT (w  formie  komunikacji  bezpośredniej  lub  pośredniej). Rys. 1.  Podstawowy…

Znaczenie Internetu w doradztwie zawodowym – prezentacja

Znaczenie Internetu w doradztwie zawodowym dla młodzieży. Podsumowanie badań z pracy magisterskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. B. J. Ertelt’a. Prezentacja wyeksportowana do PDF traktuje o wpływie „nowych technologii” na decyzje i kształtowanie się ścieżki edukacyjno-zawodowej młodzieży. Zawarte w dokumencie informacje są esencją wyników badań magisterskich z 2009 roku. Pytania proszę zadawać poprzez system…

Opublikowane artykuły „Doradca Zawodowy”

Z zadowoleniem informuję wszystkich zainteresowanych doradztwem zawodowym, psychologicznym lub pomocą online, iż artykuły, któte stworzyłem w oparciu o moją pracę magisterską („Znaczenie Internetu w Doradztwie Zawodowym dla młodzieży” zostały opublikowane w 11-stym numerze kwartalnika „Doradca Zawodowy”. :) Artykuły traktują o wykorzystaniu nowych technologii, a konkretnie Internetu, z całym jego spektrum możliwości w poradnictwie/doradztwie zawodowym dla…

Definicja Interaktywności?

Interaktywność. Interaktywne medium, to takie, które stwarza odbiorcy możliwość sterowania docierającymi do niego informacjami. Interakcja jest definiowana jako wzajemne oddziaływanie na siebie osób, przedmiotów, zjawisk; zetknięcie się ze sobą dwóch lub więcej jakichś akcji, działań, dążeń[1]. Jest także procesem komunikowania się, w wyniku którego  jednostki modyfikują swoje działanie.[2] Jak słusznie zauważa Jan Grzenia, „tradycyjne media,…