Użyteczność mediów w zdobywaniu przez młodzież wiedzy

Wykres nr 16 przedstawia graficzne odzwierciedlenie wyborów badanych. Ankietowani mieli wskazać maksymalnie 3 najczęściej wykorzystywane środki przekazu wykorzystywane w celu zdobywania informacji o otaczającym je świecie. Przytoczone wyniki badań potwierdzają dane o powszechnym wykorzystywaniu   i zainteresowaniu medium informacyjno-komunikacyjnym jakim jest Internet. 89% badanej młodzieży, a więc 65 z 73 osób wskazało Internet (oprócz innych…

Doradztwo zawodowe online i kompetencje ICT

Doradztwo  zawodowe  na  odległość (zdalne  doradztwo  zawodowe)  –  to prowadzenie  konsultacji doradczych  za  pośrednictwem  Internetu  oraz  sieci  telefonicznych. Usługa  ta  jest  szczególnie ważna  dla  osób,  które mają  problemy z bezpośrednim spotkaniem z doradcą zawodowym. Zdalne doradztwo zawodowe oznacza świadczenie usług doradcy zawodowego za pośrednictwem narzędzi ICT (w  formie  komunikacji  bezpośredniej  lub  pośredniej). Rys. 1.  Podstawowy…

Definicja Interaktywności?

Interaktywność. Interaktywne medium, to takie, które stwarza odbiorcy możliwość sterowania docierającymi do niego informacjami. Interakcja jest definiowana jako wzajemne oddziaływanie na siebie osób, przedmiotów, zjawisk; zetknięcie się ze sobą dwóch lub więcej jakichś akcji, działań, dążeń[1]. Jest także procesem komunikowania się, w wyniku którego  jednostki modyfikują swoje działanie.[2] Jak słusznie zauważa Jan Grzenia, „tradycyjne media,…