Użyteczność mediów w zdobywaniu przez młodzież wiedzy

Wykres nr 16 przedstawia graficzne odzwierciedlenie wyborów badanych. Ankietowani mieli wskazać maksymalnie 3 najczęściej wykorzystywane środki przekazu wykorzystywane w celu zdobywania informacji o otaczającym je świecie. Przytoczone wyniki badań potwierdzają dane o powszechnym wykorzystywaniu   i zainteresowaniu medium informacyjno-komunikacyjnym jakim jest Internet. 89% badanej młodzieży, a więc 65 z 73 osób wskazało Internet (oprócz innych mediów) jako najczęściej wykorzystywane medium w celu zdobywania informacji o otaczającym je świecie. Na drugim miejscu plasuje się telewizja, z ilością wskazań równą 75%. Trzecim, co do popularności medium jest radio, które uzyskało 51% głosów ogółu badanych. Źródłem ogólnej informacji bywa także prasa, którą uznaje za istotną (oprócz innych mediów) 48% badanych. Najmniej wykorzystywanym źródłem wiedzy  są książki, które zostały wskazane (oprócz innych odpowiedzi) przez 12% młodzieży.

Narzucającym się wnioskiem i zaleceniem jest więc wykorzystanie Internetu
w celu propagowania doradztwa zawodowego i jego usług dla młodzieży właśnie tym kanałem komunikacji.

Wykres nr 16

Użyteczność mediów w zdobywaniu przez młodzież wiedzy o otaczającym ich świecie

Opracowanie własne

Kryteria decydujące o uznaniu Internetu za najpopularniejsze źródło informacji, a więc najpopularniejsze z motywów, którymi kieruje się młodzież wybierająca Internet jako źródło zdobywania informacji.

Analiza statystycznych wyników badań, ujawnia, że zdecydowana większość badanych (88%) szybkość wyszukiwania informacji traktuje jako najważniejszą cechę Internetu. Wygoda i łatwość obsługi zostały uznane przez 71% młodzieży jako ważne kryterium podczas korzystania z Internetu.

Kolejne 55% wskazań czyni z samodzielności i dowolności w wykorzystywaniu Internetu, trzecią co do jego istotności własność. Często wskazywaną właściwością jest także możliwość zapisywania, kopiowania i drukowania informacji dostępnych przez sieć, wskazało ją 47% ankietowanych.

Ważne także dla osób korzystających z Internetu są także niskie koszty użytkowania Internetu (25%) oraz pozorna anonimowość (25%). „Anonimowość” jako pozorna cecha Internetu została opisana w rozdziale pierwszym.

Jedynie 5% ogółu badanych deklaruje, że nie korzysta z Internetu, natomiast 4% ankietowanych uznaje oprócz innych opcji: obszerność (3%) i ciągłe poszerzanie zasobów oraz aktualność (1%) za dodatkowe motywy korzystania z Internetu.

Z powyższego wykresu oraz badań wynika, że strony internetowe są najczęściej wykorzystywaną przez młodzież usługą do poszukiwania informacji o zawodach, studiach lub pracy (56%). Inną metodą gromadzenia wiedzy i wymiany doświadczeń jest korzystanie z forów lub grup dyskusyjnych, uzyskało ono 25% głosów. Kolejnym wykorzystywanym „narzędziem” komunikacyjnym w Internecie są komunikatory tekstowe lub głosowe, ich udział to 5,6% wśród innych usług. Najrzadziej wykorzystywanymi są e-mail czyli poczta elektroniczna (4,7%) oraz czat lub IRC czyli rozmowy z wieloma osobami jednocześnie (0,9%). Część osób w ogóle nie korzystała z Internetu poszukując informacji o zawodach, studiach lub pracy (7,5%).

Znaczenie Internetu w doradztwie zawodowym dla młodzieży. Praca magisterska z zakresu poradnictwa zawodowego napisana przez autora niniejszego artykułu w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2008/2009. Opiekun naukowy: Bernd-Joachim Ertelt.

Autor: Sebastian Błaszczykiewicz