Szczególnie istotne informacje dla młodzieży

Poniższy wykres oraz interpretacja ujawnia najważniejsze informacje dla badanej młodzieży. (Znaczenie Internetu w doradztwie zawodowym dla młodzieży, 2009 r., Łącznie 73 badanych)

Wykres 15.  Istotność informacji dla młodzieży stojącej przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej

Opracowanie własne

Na powyższym wykresie zaprezentowano klasyfikację szczególnie ważnych informacji dla młodzieży stojącej przed wyborem dalszej ścieżki  edukacyjno-zawodowej. Spośród 11 z góry ustalonych odpowiedzi i jednej dowolnej ankietowani mieli możliwość wyboru maksymalnie sześciu, najważniejszych ich zdaniem odpowiedzi. Żaden z respondentów nie wykorzystał odpowiedzi własnej aby wyrazić własną opinię, więc nasuwa się wniosek, iż wachlarz odpowiedzi był wyczerpujący. Najważniejszymi dla młodzieży okazały się informacje o zawodach, charakterze pracy i zarobkach, taka odpowiedź została wskazana przez 84% uczniów.

Kolejne w klasyfikacji pod względem istotności okazały się informacje o rodzajach  i profilach szkół bądź uczelni wyższych, 62% młodzieży uznało je za ważne. Istotne są także informacje o możliwości pracy po ukończeniu szkoły lub studiów dla 59% badanych.

Następnymi uznanymi przez ankietowanych za ważne, były informacje o kryteriach przyjęć do danej szkoły lub uczelni, wskazało je 56% badanych. Atrakcyjność wyuczonego zawodu na rynku pracy jest istotna dla ponad połowy badanych (52%). Z powyższych informacji można wyciągnąć wniosek, że większa część młodzieży szkół ponadgimnazjalnych przywiązuje wagę do wyboru profilu szkoły, kierunku uczelni, a następnie wykonywanego w przyszłości zawodu i płynących z niego korzyści zarówno osobistych jak i materialnych.

Mniej ważnymi informacjami lecz także istotnymi okazały się dla badanych: poziom nauczania w danej szkole lub uczelni – uznało go za ważny 40% badanych, możliwości rozwoju w danym kierunku lub branży – 32% badanych. Plany zajęć, przedmioty nauczania i informacje o rynku pracy    są ważnymi informacjami dla 27% ogółu ankietowanych. Najmniej istotne są dla młodzieży informacje o przyszłych nauczycielach lub wykładowcach, sądzi tak 18% badanych oraz możliwość zamieszkania na stancji lub w akademiku, co zostało wskazane przez 14% badanych.

Wykorzystując uzyskane odpowiedzi można usprawnić orientację i doradztwo zawodowe dla młodzieży, która musi dokonać jakże istotnego wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Powyższe fakty doskonale obrazują istotność określonych informacji w budowaniu własnej kariery.