Literatura nt. wykorzystania Internetu w doradztwie zawodowym

Literatura wykorzystana w pracy magisterskiej nt. wykorzystania Internetu w doradztwie zawodowym

W związku z pytaniami i prośbami o udostępnienie literatury bądź całej pracy magisterskiej zamieszczam spis pozycji, które zostały wykorzystane. Pytania o całość lub część gotowej pracy magisterskiej będą ignorowane z prostego względu: „Bez pracy nie ma kołaczy”

BIBLIOGRAFIA

Druki zwarte

 

Adamczewski P., Słownik Informatyczny, Wydawnictwo Helion 2005

Aouil B., Psychologia pomocy online czyli Internet w poradnictwie psychologicznym,     Magraf, Bydgoszcz 2004

Bańka A., Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy:     psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, „Print-B”, Poznań 2003

Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2006

Brzeziński J., Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN,
Warszawa 1980

Castells M., Galaktyka Internetu, refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem,     Rebis, Poznań 2003

Czajkowski M., Leksykon Internetu. Technologia, kultura, biznes, polityka, rozrywka,     Mikom 1999

Czajkowski M., Wielka Encyklopedia Internetu i Nowych Technologii, Kraków 2002

Czerepaniak-Walczak M., Doradztwo w reformowanej szkole – gimnazjum jako     ośrodek doradztwa, [w:] B. Wojtasik (red.), Podejmowanie decyzji zawodowej     przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej,     Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2001

Dutkiewicz W., Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej
i licencjackiej z pedagogiki
, Wydawnictwo Stachurski, Kielce 2001

Dutkiewicz W., Praca magisterska z pedagogiki. Przewodnik metodyczny,
Dom Wydawniczy „Strzelec”, Kielce 1994

Ertelt B.J., Moduł I: Zarządzanie informacjami [w:] Transnacjonalne Poradnictwo     Zawodowe (Transnational Vocational Counselling),
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Geer S., Internet od A do Z, Warszawa 2001

Goban -Klas T., Telekomunikacja a nowe media [w:] Społeczeństwo informacyjne.     Aspekty techniczne, społeczne i polityczne, Lublin – Warszawa 1992

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa – Kraków 2000

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2008

Hetmański M., Internet jako środek tworzenia i komunikowania wiedzy,
[w:] Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, red. T. Zasępa,
Edycja Świętego Pawła 2001

ICT skills for guidance counsellors. Using ICT in guidance: Practitioner competences     and training, Leonardo da Vinci Pilotprojekt, Bologna,
ASTER 2005

Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia.     Katowice 2000

Lamb R., Doradztwo zawodowe w zarysie, Urząd Pracy, Warszawa 1993

Leśniewska A., Reklama Internetowa, Helion, Gliwice 2006

Lewków M., Napster – czy miliony użytkowników mogą się mylić?

[w:] Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, red. T. Zasępa,
Edycja Świętego Pawła 2001

Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, Warszawa 1978

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Wydawnictwo     Impuls, Kraków 2006

Łodyga O., Nowe technologie komunikacyjne w kontekście rozwoju zawodowego     człowieka, [w:] Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka, red.
D. Kukla, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009

Melosik Z., Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Edytor, Toruń, 1995

Naisbitt J., Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie,
Poznań 1982

Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1970

Offer M., Doradztwo zawodowe przez Internet: jak zacząć? jak się do tego zabrać?,     WSHE, Łódź 2003

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2001

Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław – Warszawa 1997

Pilch T., Metodologia pedagogicznych badań środowiskowych, Zakład Narodowy im.     Ossolińskich, Wrocław- Warszawa- Kraków- Gdańsk 1971

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1997

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”
Warszawa 1998

Plant P., Internet w doradztwie zawodowym: Konstrukcje i Nauka, Skomputeryzowane     doradztwo zawodowe: pewne zagadnienia europejskie, Duński Uniwersytet     Edukacji, Kopenhaga 2002,

Podoska-Filipowicz E., Orientacja i poradnictwo zawodowe na przestrzeni życia     człowieka, [w:] Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka,

red. D. Kukla,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009

Poradnictwo zawodowe na odległość, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament     Rynku Pracy, Warszawa 2004

Puchalski M., Słaboń M., Słownik pojęć socjologicznych, Kraków 1997

Skorny Z., Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, WSiP, Warszawa 1984

Skubiak B., Rola i znaczenie innowacji w rozwoju gospodarczym [w:],
    Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji,
    red. D. Kopycińska, Szczecin 2005, Katedra Mikroekonomii US,

Słownik języka polskiego, pr. zb. pod red. Mieczysława Szymczaka, PWN,

Sztumski J., Wstęp do
metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo „Śląsk”,     Katowice 1995

Wallace P., Psychologia Internetu, Rebis, Poznań 2003, Warszawa 1992

Wojtasik B., Doradca zawodu: studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa,     Wrocław 1993

Zaborowski Z., Wstęp do metodologii badań pedagogicznych, 1973

Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1980

Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1976

 

 

Artykuły

 

 

Jędrkowiak R., Jak nie sprzedawać w Internecie, Modern Marketing, nr 2 /2000

Bendyk E., 1998: Google, sposób na nadmiar informacji, Polityka. Cywilizacja. Zeszyt     10. Lata 1996-2000 – nr 19 (2603) z dnia 12-05-2007

Zwierzchowski Z., Sieć wykształconych mężczyzn, Rzeczpospolita, 1995-11-09

 

 

Druki urzędowe

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polski nr 78 poz. 483)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
( t.jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r.

    Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624.

Komisja Wspólnot Europejskich „Memorandum dotyczące kształcenia     ustawicznego”, dokument roboczy Komisji, Bruksela, październik 2000 r.

 

Źródła internetowe i statystyczne

 

 

 1. Ariadne, http://www.ariadneproject.org/index.php?id=4
 2. Badanie wykorzystania Internetu, telewizji i prasy w celu realizacji najpopularniejszych potrzeb http://www.omnicommediagroup.pl/index.php?cID=4&pID=78
 3. Cele korzystania z Internetu, GUS 2005-2008,
  http://www.internetstats.pl/index.php/2009/02/cele-korzystania-z-internetu-gus-2005-2008
 4. Czytnik kanałów, http://pl.wikipedia.org/wiki/Czytnik_kanałów
 5. Forum dyskusyjne, http://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_dyskusyjne
 6. Gemius SA, http://www.gemius.pl
 7. Gemius SA, Raport zbiorczy, Polski Internet 2008/2009, http://pliki.gemius.pl/Raporty/2009/02_2009_Polski_internet_2008_2009.pdf,
 8. GUS, Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych
  w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne
  w 2008 r., http://www.stat.gov.pl/gus,
 9. Historia polskiego Internetu, http://www.nask.pl/run/n/Historia
 10. E-marketing, http://home.pl/e-marketing/statystyki/zastosowanie
 11. Ziemia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia
 12. GUS, http://www.stat.gov.pl
 13. Polska w sieci, http://www.tns-global.pl/uploads/951/TNS_OBOP_Polska_w_sieci.doc
 14. Interbus, http://www.tns-global.pl/archive-search?query=interbus
 15. Internet to „czwarte medium”,
  http://di.com.pl/news/24206,0,Internet_to_czwarte_medium.html
 16. Internet w Polsce, http://www.egospodarka.pl/tematy/NetTrack
 17. Internetowa Encyklopedia PWN, www.pwn.pl
 18. Komunikator internetowy, http://pl.wikipedia.org/wiki/Komunikator_internetowy
 19. Komunikatory prywatnie i zawodowo, http://audyt.gemius.pl/komunikatory_analiza_1.php
 20. Konikowski J., Reklama on-line a reklama tradycyjna, http://www.biznesnet.pl/a/545/Reklama-on-line-a-reklama-tradycyjna
 21. Media strumieniowe, http://pl.wikipedia.org/wiki/Media_strumieniowe
 22. Nowak J., Wady i zalety Internetu w świetle badań wśród studentów,Artykuł z badań przedstawiony na konferencji XXI DIDDMATTECH 28-29.10.2008, Węgry http://didmattech.ektf.hu/data/present/99_present.doc
 23. Plant P., Internet w doradztwie zawodowym: Konstrukcje i Nauka, Skomputeryzowane doradztwo zawodowe: pewne zagadnienia europejskie, Duński Uniwersytet Edukacji, Kopenhaga 2002, http://www.guidanceforum.net/pages/res_general/Polish_Peter_Plant.doc
 24. Piractwo w Polsce, http://media2.pl/badania/47821-raport:-polacy-sa-za-piractwem.html
 25. Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów 2005, http://www.gemius.pl/pl/archiwum_prasowe/2005-05-18/01
 26. Polski Internet, http://www.internetstandard.pl/news/97595/Polski.Internet.ma.15.lat.html
 27. Profil zawodowy eurodoradcy, http://www.praca.gov.pl/tvc/doc/Profil%20zawodowy%20eurodoradcy.doc
 28. RFC 1462 – What is the Internet?, http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1462.txt
 29. Rozwój Internetu na świecie, http://www.egospodarka.pl/tematy/rozwoj-internetu
 30. Rozwój sieci komputerowych, mapa z 1991 r., University of Wisconsin, http://pages.cs.wisc.edu/~lhl/maps/version_2.bmp
 31. RSS, http://pl.wikipedia.org/wiki/Really_Simple_Syndication
 32. Społeczeństwo informacyjne w Polsce, wyniki badań 2004-2007, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_NTS_spoleczenstwo_informacyjne_w_Polsce_2004_2007.pdf
 33. Telewizja przegrywa z Internetem i komórkami,
  http://media2.pl/badania/53592-telewizja-przegrywa-z-internetem-i-komorkami.html
 34. The Samaritans, http://www.samaritans.org
 35. Transnacjonalne Poradnictwo Zawodowe, www.praca.gov.pl/tvc
 36. WEB 3.0, http://pl.wikipedia.org/wiki/Web_3.0
 37. Wesołowska A., Krajowe oraz transnacjonalne poradnictwo i doradztwo zawodowe w dobie informatyzacji, http://www.sceno.edu.pl/pliki/607.pdf
 38. Zieliński J., World Wide Web, http://www.winter.pl/internet/w0693.html